Råd inför årsskifte / bokslut

För de flesta är det vid årsskiftet det är dags att summera det gångna året men kan för aktiebolag även vara någon annan tid på året. Ett bok­slut, som visar hur året gått, är ett viktigt instru­ment för att följa upp och planera verksamheten. Samtidigt får man besked om skatteeffekterna och eventuellt behov av fyllnadsinbetalning.

Löner och skatteavdrag
Kontrollera eventuella skattehöjningar och vid behov ändra skattetabell så att kvarskatt undviks för anställda.

Underlag till bokslutet
I samband med bokslutsdatum ska inventering av lagertillgångar ske, bifogat finns inventerings­listor som kan användas vid detta.

Lagerbilaga excel (räknar och summerar automatiskt)
Lagerbilaga djur (pdf för utskrift och penna)
Lagerbilaga produkter (pdf för utskrift och penna)
Lagerbilaga varulager (pdf för utskrift och penna)

Företag med bokslutsmetoden (då bokföring sker vid betalning) ska lämna in fakturor och av­räkningar på leverantörsskulder och kundford­ringar.

Eventuella kontrolluppgifter och bankbesked ska också samlas ihop och lämnas in.

Förtryckt deklarationsblankett
Den förtryckta deklarationsblanketten kommer att skickas ut i mars-april för fysisk person, för bolag lämnas deklarationen in vid olika tidpunkter be­roende på räkenskapsår. För att hinna med bokslutsarbetet bör materialet lämnas in så snart som möjligt efter årsskiftet.

Årsmoms
För de som har årsmoms deklareras momsen på en särskild blankett den 12 maj (eller 26 juni vid anstånd), är det helgdagar så gäller nästkommande vardag. Om man bedriver handel med andra EU-länder (räcker med en affär) och har årsmoms måste momsen lämnas redan den 26 februari.

Kontrolluppgifter
I och med införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå behöver inga kontrolluppgifter lämnas längre. Dock ska kontrolluppgift lämnas på utbetalningar som inte redovisats på individnivå, det kan tex vara om man i nä­ringsverksamheten har räntor till privatperson som är redovisade som inkomst eller utgift samt vid utdelning från aktiebolag.

Energiskatt
För jord- och skogsbruksföretag går det att ansöka om återbetalning av energiskatt på diesel, el och eldningsolja i lantbruksdriften. Detta kan göras årsvis eller kvartalsvis.

Fyllnadsinbetalning
Restskatt överstigande 30 000 kr är lämpligt att fyllnadsbetala före den 12 februari. Be er handläggare om hjälp med att meddela Skatte­verket vad inbetalningen avser. Det kan även vara aktuellt att göra en preliminär deklaration för att få rätt preliminärskatt nästa år.

Checklista bokslut och deklaration

 • Bankmedel
 • Kassainventering
 • Låneskulder
 • Skogskonto
 • Aktier och obligationer
 • Insatser och sparkonton
 • Lantmännen saldobesked
 • Kundfordringar och leverantörsskulder
 • Lager
 • Kontrolluppgift anställdas löner
 • Slutskattsedel föregående år
 • Skattekontoutdrag
 • Taxeringsvärde fastighet
 • Kontrolluppgift försäkringsersättning och inkomst av tjänst
 • Antal körda mil i verksamheten om du använder privat bil
 • Naturaförmåner (t.ex. mat, el, tele, bränsle, bostad)

Senaste nytt